ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Опис досвіду роботи над проблемою: "Креативні методи освіти для розвитку самостійної пізнавальної діяльності на уроках географії"

Я, Хуторний Павло Леонідович, освіта вища, закінчив Криворізький державний педагогічний університет, і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та Географія» та здобув кваліфікацію вчителя історії та географії, економіки основної та старшої школи, організатора краєзнавчо-туристичної роботи. Педагогічний стаж роботи – 4 роки. Курсову перепідготовку пройшов у травні 2013 року для вчителів географії при ДОІППО. Моє кредо: «Розтрачаючи себе служити іншим».

Викладання географії здійснюю за нині діючими програмами та підручниками. Уроки проводяться у оснащеному кабінеті, в якому зібрано географічні карти, атласи, таблиці, завдання різних рівнів для проведення тестової перевірки знань, розроблені мною завдання практичних та контрольних робіт. На уроках намагаюсь використовувати продуману структуру, чітко поставлені завдання і мету. Урізноманітнюю форми і методи навчання, застосовую сучасні освітні технології. Працюю над проблемою: «Креативні методи освіти для розвитку самостійної пізнавальної діяльності на уроках географії». Теоретичним підґрунтям впровадження даної методичної проблеми є проходження  курсів проходження кваліфікації, періодична преса яку передплачую регулярно, опрацювання методичної та педагогічної літератури, інтернет ресурсів, засідання РМО. Реалізацію проблеми здійснюю через навчальну діяльність на уроках, позаурочну діяльність, проведенні роботи із здібними учнями, виступах на нарадах, педрадах.

У процесі викладання особливу увагу приділяю сучасним освітнім технологіям навчання, креативним методам освіти,  так як вони мають великий потенціал і високу реалізацію для засвоєння учнями програмового матеріалу та розвитку творчої особистості. Суть креативних методів полягає у тому, щоб учні навчилися мислити нестандартно, не думати по шаблону, не боялися висказати свою власну думку. Я намагаюся розвивати творчу особистість, а творча особистість неможлива без креативності.

Для того, щоб охопити весь необхідний навчальний матеріал і глибоко його вивчити, планую роботу заздалегідь. Учням даю випереджаючі завдання з відповідних тем. На одне заняття підбираю один або два креативних методи. Під час їх виконання даю учням час подумати над завданням, важливим є обговорення.

У своїй роботі використовую такі креативні методи навчання:

Ø     метод придумування;

Ø     метод «Якби...».;

Ø     метод гіперболізації;

Ø     метод аглютинації;

Ø     метод «мозкового штурму»; 

Ø     метод синектики; 

Ø     метод «морфологічного аналізу»;

Ø     метод інверсії.
      Наприклад під час вичення теми «Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура» на етапі мотивація навчальної діяльності я використовую Метод «Якби…»,  пропонується пофантазувати на запропоновані запитання.

Якби українців було сто мільйонів, що б змінилося?

Якби українців було десять мільйонів, що б змінилося?

В даному випадку кожен по-своєму уявляє дану ситуацію і пропонує свій варіант розвитку подій. Саме тут проявляється їхнє вміння  нестандартно мислити.

На етапі Вивчення нового матеріалу можна використовувати Метод "Шпаргалка". Учні пишуть самі собі короткі шпаргалки з теми міграції.

Досить цікавий метод, який розвиває вміння учнів самостійно вивчити учбовий матеріал з метою виділення самого головного та необхідного. При цьому проявляться різні види даної роботи, дехто з учнів малює, хтось складає схеми, таблиці. Також вражають розміри таких робіт. В даному випадку без винахідливості та креативності не обійтись.

Під час Актуалізація опорних знань. Часто використовую Метод аглютинації.

1.                     Чи можлива ситуація щоб в Україні жили лише українці? Обгрунтуйте

Учням пропонується уявити практично нереальну ситуацію, тим самим це розвиває їхню уяву та креативне мислення. Їхня мета показати зміни, що стануться в результаті такої перебудови суспільства. Так, це завдання підвищеної складності, але дуже часто учні з початковим та середнім рівнем навчальних досягнень висказують досить цікаві та креативні ідеї, що мають право на існування.

    Завжди знайдуться учні, які зможуть швидше вирішити проблемну ситуацію, тому таким учням потрібно задавати додаткове завдання для самостійного опрацювання з метою більш глибоко вивчення даної теми. Прикладом такої роботи може бути реферат, проект, що буде якнайкраще розвивати їхню самостійну пізнавальну діяльність.

Завжди на уроці я намагаюся, щоб учні мали під руками все необхідне для розширення своїх знань у кожний проміжок навчального часу, добивалися кращих результатів шляхом самостійної пізнавальної діяльності. На початковій стадії учні отримують точні вказівки, де вони можуть знайти додаткові відомості, що з чим слід співставити і з якими різними варіантами вони можуть зустрітися при ознайомленні з новим матеріалом. Ні в якій мірі не повинна знижуватись активність пошуку учнів, адже суть пошуку полягає не тільки в тому, щоб назвати ці властивості, а навчати учнів умінню розкривати, показувати їх. Організовуючи цей пошук, я чітко уявляю, з якими труднощами в засвоєнні матеріалу зіткнуться слабкі, середні й сильні учні, і тому надаю їм диференційовану допомогу.

Використовую такі технології: кооперативне навчання (робота в парах, діалог, карусель, акваріум, робота в малих групах); фронтальні технології навчання (мікрофон, аналіз ситуацій, коло ідей); технології навчання у грі; технології навчання в дискусії (обери позицію, метод прес, дискусія). Активізувати опорні знання учнів або закріпити вивчений на уроці матеріал в доступній формі дають змогу вправи: «Лови помилку», «Географічна розминка», «Географічний кросс», «Вірю – не вірю», «Покажи географічний об’єкт» та інші. Велике значення приділяю проведенню практичних робіт відповідно до програми, кожний учень має власний зошит для виконання практичних робіт.

Щоб учень займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації навчання на це звертаю особливу увагу. Мотиви базуються на активному інтересі до того, що вивчається. Також використовую наочність, яка підвищує інтерес учнів до навчання. Дбаю про те, щоб учні засвоїли обов’язковий мінімум знань, умінь і практичних навичок які передбачені державним стандартом та навчальними програмами. Матеріал який вивчається зрозумілий і доступний учням. Мікроклімат на уроках сприяє творчій діяльності, стосунки між учителем та учнями доброзичливі. 

Активізації  розумової діяльності учнів сприяє  самостійна робота з вивчення певних тем і складання запитань, на які в тексті немає прямої відповіді, що змушує вдумливо читати текст, осмислювати його. Роботу цю урізноманітнюю, наприклад виділяю своєрідні опорні слова, що визначають основний зміст, розкривають суть явища або процесу, а учням пропоную скласти за опорними словами розповідь.
       Особливо велике значення для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії має навчання їх прийомів роботи з підручником, атласом та контурною картою. На уроках ознайомлюю з усіма видами карт, схемами, додатками. Коли матеріал простий і доступний, використовую самостійну роботу за підручником у парах чи групах, поєднуючи з бесідою.
    Якщо матеріал уроку тісно пов’язаний з попереднім й учні краще підготовлені до його засвоєння, бесіда може мати проблемний характер.
    Для кращого розуміння певних ознак чи явищ використовую метод пошуку аналогій. Це узагальнення певних ознак чи властивостей одних предметів і пошук подібних властивостей інших. Аналогії можуть бути прямими, символічними, фантастичними. Використання аналогій у творчому процесі розвиває креативне мислення, пам’ять, увагу, фантазію дитини.

    На уроці, в залежності від кількості учнів, об’єдную їх у пари, трійки та групи. Усе, що пропонують учні, обговорюємо. Допомагаю учням опрацювати інформацію, прийняти власні рішення. Спостерігаю, щоб жоден з учнів не залишився поза обговоренням. Робота в групах може бути організована на таких етапах уроку, як актуалізація, вивчення нового та закріплення вивченого матеріалу. На етапі мотивації навчальної діяльності застосовую метод асоціювання, вправу «Мікрофон», «Мозковий штурм». Ці вправи дають можливість учням вільно висловлювати свої думки.

Готуючись до кожного уроку, думаю над тим, щоб був побудований методично вірно, намагаюся, щоб урок на урок не був схожий. На своїх уроках намагаюся стимулювати творчий пошук, використовую різні методи і форми роботи,  прищеплюю учням навички самостійної роботи з книгами, картами; розвиваю навички роботи в групі, вміння слухати товаришів та висвітлювати свою думку; привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості, що буде розвивати їхню креативність на шляху до формування творчої особистості. 

Подобається