ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступеня"

 

Яндекс цитирования

Плани роботи

 

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2016-2017 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. №641; наказ ДОН від 25.08.2015 № 337  Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах на  2015 – 2020 роки) та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 .

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію заходів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України  “Козацький гарт», запровадження активних методів роботи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості; проведення заходів просвітницького характеру із залученням науковців-дослідників даної проблематики, громадських і політичних діячів.

 Ще одним із завдань освітнього процесу є духовно-моральна компетентність. Споконвіку люди високо цінували духовно-моральну вихованість. Глибокі соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, знецінені моральні ідеали, бездуховність, безвір'я й агресивність, що панують навколо, обумовлюють актуальність проблеми духовно-морального розвитку особистості.   Відповідальність за формування системи моральних цінностей покладається на родину, суспільство та на систему освіти на всіх її етапах. Україна потребує підготовки широко освічених, високо моральних людей, що наділені не тільки знаннями, але й духовними рисами. Весь процес навчання   повинен бути пронизаний виховними заходами.

Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість, здатна знаходити правильні рішення у конкретних  життєвих ситуаціях.

 Знайомлячи дітей з християнською мораллю та чеснотами, потрібно звернути увагу на такі чесноти, які були притаманні українцям: жертовність, поступливість, незлобливість, вміння прощати, скромність, стриманість у словах і поведінці, працелюбність, цнотливість, гостинність, патріотизм, високий естетизм життя, повага до старших, до жінки-матері, правдивість, щирість. Найефективнішими тут можуть бути такі форми роботи: бесіди морально-етичного спрямування, етичні тренінги, розв’язання ситуативних завдань, ситуації в малюнках, так звані прожективні методики, інсценування, гра-драматизація.

У  процесі виховання дітей на основі українських релігійних традицій важливим є застосування інтегративного підходу – ознайомлення дітей з художньо-музичним, мистецьким світом духовних цінностей.

Мета сучасного освітнього процесу – не тільки надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховувати морально-духовну, життєво компетентну особистість, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, професіонал, сім’янин, споживач та може протистояти викликам глобалізації життя.

Головними завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з сім'єю є: пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних дня організації діяльності дитини вдома; гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин «педагоги – батьки». Рекомендуємо осучаснити тематику та форми  проведення батьківських всеобучів. Доцільно здійснювати цілеспрямовану роботу у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи;підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Цього року педагогічному колективу потрібно здійснювати подальшу роботу щодо формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей відповідно до  Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки. Даний документ передбачає систему роботи з підготовки молоді до щасливого подружнього життя, формування відповідального батьківства та психолого-педагогічну просвіту батьків, їх активне залучення до роботи з дітьми у школі.

Головним залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Особливої уваги потребують питання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Міністерство освіти і науки України рекомендує в навчальних закладах впроваджувати програму виховної роботи з питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» для учнівт7-11 класів (лист від 28.05.2015 р. №1/9-264).

Актуальним залишається питання щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. Здоров’язбереження як вектор інноваційної стратегії виховання обумовлюється тим, що сучасна система освіти стає пріоритетним напрямом реалізації державної політики по зміцненню і збереженню здоров’я підростаючого покоління, створенню здоров’язбережувального середовища. Цілеспрямований, системний, комплексний, діяльнісний, синергетичний підходи до вирішення проблем здоров’я підростаючого покоління, превентивного виховання, розбудови здоров’язбережувального середовища сприятимуть створенню  необхідних умов для  всебічного й гармонійного розвитку особистості, для життя в нових економічних умовах.

Складовою частиною виховної роботи є шкільне самоврядування, яке є однією із важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі має стати для учнів справжньою школою демократії, школою громадянського становлення підростаючого покоління.

Ефективність виховної діяльності навчального закладу залежить і від активної співпраці з дитячими та молодіжними громадськими організаціями, які визнані державою і носять неполітичний характер.

У новому 2016-2017 навчальному році педагогічні працівники будуть працювати над проблемою «Створення цілісної системи виховної роботи в умовах сучасної школи (школа – сім’я – суспільство)»

ІІ. Основні напрямки виховної діяльності в 2016-2017 н.р.

Національно-патріотичне виховання

Мета: формування свідомого громадянина -  патріота  з притаманними йому особистісними якостями  і рисами характеру, світоглядом, способом  мислення, почуттями, вчинками, поведінкою, спрямованими на розвиток демократично – громадянського суспільства в Україні.

                                                                                                                                                               

Заходи

Дата

Задіяні класи

Відповідальний

День знань Святкова  лінійка «Здрастуй, школо!»Єдиний урок до 25-річчя незалежності України

             01.09

 

1-11

 

 

Педагог-організатор

 

Міжнародний день демократії

(уроки-диспути)

15.09

 

9-11

Педагог-організатор, вчителі історії

 

Молодіжна просвітницька акція «Марш миру»:

а) роздача жителям села паперових голубів;

б) виставка голубів, зроблених власними руками «Голуб миру;

 

21.09

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-організатор, класні керівники

 

 

День туризму

 

27.09

 

 

1-11

 

Педагог-організатор, класні керівники

 

150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934).

              29.09

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841–1895).

30.09

 

Педагог-організатор, класні керівники

День партизанської слави:

а) уроки мужності, виховні години

б) виставка малюнку «Партизанськими стежками»

22.09

1-11

Класні керівники, педагог-організатор, вчитель образ.мистецтва

День українського козацтва, День Захисника України

а) конкурс малюнків та плакатів «Захисникам України Слава»

б) свято «Слава Героям»

в)усні журнали, бесіди, інтелектуальні ігри «Україна від козацьких часів до сьогодення» (5-10 кл.), «Імена і символи козацтва» (1-4 кл.)

 

            

             14.10

 

 

 

1- 11

Педагог-організатор

 

День визволення України від німецько-фашистських загарбників (випуск стіннівок, запрошення дітей війни, перегляд відео-фільмів)

             23.10

1-11

Педагог-організатор класні керівники

Міжнародний день вшанування пам’яті жертв голодомору:

 • Акція засвіти свічку;
 • Уроки історії;
 • Виховні години,
 • Загальношкільна лінійка

22.11

1-11

Вчителі історії, педагог-організатор

День Збройних сил України, (спортивні змагання)

04.12

1-11

педагог-організатор

День ліквідатора.

- виховні години;

- відвідування ліквідаторів, що мешкають в нашому селі.

14.12

 

1-11

8-волонтери

Класні керівники, педагог-організатор

День Соборності

- тематична лінійка «Україна єдина навіки»

- виховні години.

- флешмоб «З Україною в серці»

22.01

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

День пам яті жертв голокосту

25.01

1-11

Вчителі історії

День пам яті героїв Крут

           29.01

1-11

Вчителі історії

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

- єдиний урок мужності

              13.02

 

 

1-11

Класні керівники

Міжнародний день рідної мови

21.02

 

1-11

 

Педагог-організатор вчителі укр..мови

Естафета пам’яті «Переможне Криворіжжя»

Лютий-березень

1-11

Педагог-організатор

Шевченківські дні  (за окремим планом)

09-13.03

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

День космонавтики

 • Лінійка
 • Конкурс малюнків
 • Відео-лекторій

 

12.04

 

5-11

1-6

 

8-11

Педагог-організатор.

Класоводи, вчитель обр.мист.

Педагог-організатор

Чорнобильська трагедія

-лінійка

-уроки мужності

26.04

 

1-11

Педагог-організатор класні керівники

День Перемоги.

- акція «Грані добра» (допомога дітям війни;

- Мітинг з покладанням квітів

09.05

1-11

Педагог-організатор

День Європи

(за окремим планом)

27.05

 

 

 

1-11

Класні керівники, педагог-організатор

Районна військово-патріотична гра «Сокіл.Джура»

травень

8-9

Вчитель ДПЮ, педагог-організатор

 

2. Превентивне виховання

Мета:Забезпечення теоретичної і практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної і аморальної поведінки, прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами. Забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді охорона та зміцнення їхнього здоров’я, формування  фізичних  здібностей особистості, виховання потреби в регулярних заняттях фізичною культурою.

Заходи

Дата

Задіяні класи

Відповідальний

1.

Затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень та її завдання на 2015/2016 н.р.

вересень

 

Керівник ради профілактики

2.

Проведення Всеукраїнського рейду «Урок», «Перерва»

Вересень-жовтень

 

Педагог-організатор

3.

Організація чергування учнів та вчителів на перервах

вересень

 

Педагог-організатор

4.

Бесіди «Крадіжка і відповідальність», «Ми за дружбу – ми проти насильства»

вересень

1-11

Педагог-організатор, класні керівники

5.

Бесіди «Шкідливі звички»

жовтень

1-11

Класні керівники

6.

Акція «16 днів проти насильства»

листопад

1-11

Педагог-організатор

7.

Навчання ровесниками ровесників з метою поширення інформації про шкоду наркотиків

листопад

8-11

Педагог-організатор

8.

Відео-лекторій. Расизм і ксенофобія у сучасному суспільстві.

грудень

8-11

Педагог-організатор

9.

Зустрічі з представники правоохоронних структур

Листопад, лютий

1-11

Педагог-організатор

10.

Щотижневий аналіз відвідування учнями школи

Щотижня

 

Класні керівники

11.

Робота з учнями «групи ризику»

Постійно

 

Соціальний педагог

12.

Поведення дисциплінарних лінійок

1 раз в місяць

1-11

Педагог-організатор

13.

Контроль за поведінкою учнів

постійно

 

Класні керівники, чергові вчителі

14

Проведення інформаційних хвилинок, бесід, виховних годин з профілатики

Протягом року

 

Класні керівники

15

Робота з батьками. Інформування батьків.

Протягом року

 

Класні керівники

16

Проведення тижня права, місячника правових знань

Листопад, грудень

 

Педагог-організатор, вчитель права

17

Проводити обговорення телепередач, ста­тей на правову тематику

Протягом навчального року

1-11

Класні керівники

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 3. Формування здорового спосібу життя

Заходи

Дата

Задіяні класи

Відповідальний

1.

 

 

 

 

1.1

День здоров’я

(спортивні змагання, ранкова зарядка, вікторина про здоровя)

 

 

Організація вологого прибирання  по класах після 2-го уроку

 

09.09

 

 

 

 

З 01 вересня

 

1-11

 

 

 

 

1-11

Вчитель основ здоров’я Драєнко Н.С., вчитель фіз.-ри, Малихін В.В., педагог-організатор

 

2.

 

Акція «Ми нове покоління – ми проти алкоголю та паління»

 

 

Робота шкільного НАРКОПОСТУ

Поновлення куточку «Наркопост»

18.10

1-11

Педагог-організатор .,класні керівники, вчитель образотворчого мистецтва

3.

«Навчання ровесників ровесниками» з метою поширення інформації про шкоду наркотиків

18.11

 

 

8-11

 

 

Педагог-огранізатор

 

4.

Загальношкільна лінійка «Снід – проблема всієї планети»

01.12

 

 

1-11

 

 

Педагог-організатор

 

5.

Проведення тематичних уроків з профілактики соціальних захворювань

Протягом листопада місяця

1-11

 

 

Вчителі з основ здоров я.

 

6.

Зустріч з лікарем-наркологом, дільничним інспектором, представником служби у справах дітей

Протягом року

1-11

Педагог-організатор

7.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом:

Шкільна лінійка, акція «Червона стрічка»

01.12

1-11

Педагог-організатор

8.

Оновлення куточку наркопосту

23.01

5-11

Керівник наркопосту

9.

Зимові забави «Ігри на свіжому повітрі»

 27.01

 

1-11

Педагог-організатор

10.

 

Лінійка «Здоровий спосіб життя – норма нашого буття!»

02.02

5-11

Класні керівники, педагог-організатор

11.

 

Фестиваль «Молодь обирає здоров я» (за окремим планом)

 

22.02- 28.02

 

 

1-11

 

 

 

Педагог-організатор класні керівники

12.

Виготовлення інформаційних газет «Спорт замість наркотиків»

14.03

1-11

Шкільна медична сестра

13.

Всесвітній день боротьби з туберкульозом – інформаційні листівк

24.03

1-11

Педагог-організатор

14.

 

Всесвітній день здоров я

(спортивні змагання)

07.04

1-11

вчителі ф-ри Малихін В.В., Прокопець М.І.

15.

 

День довкілля

(прибирання пришкільної території)

 

19.04

 

1-11

Класні керівники

16.

Виховні години «Особиста гігієна», «Здоров’я – скарб», «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я»

Протягом року

1-11

Класні керівники

17.

Проведення спортивних змагань

Протягом року

1-11

Вчителі фіз.-ри

18.

 

 

Проведення тематичних уроків з основ здоров’я

Протягом року

1-11

Вчителі з основ здоров’я

           

 

4. Трудове виховання

Мета : вироблення свідомого ставлення до праці як найвищої цінності людини у суспільстві, виховання здорової фізично розвиненої особистості, цивілізованого господаря, виховання вміння професійного  визначення

№ п\п

Зміст діяльності

строки

відповідальні

примітки

1.

Підтримування дисципліни і порядку у школі:організація чергування по школі;проведення генерального прибирання школи;проведення трудових десантів по прибиранню території школи

постійно

 

ЗВР , класні керівники

 

2.

Прищеплювати учням навички раціональної власної учбової праці, свідомої трудової дисципліни під час чергування,практичних робіт.

протягом року

класні керівники, вчителі - предметники

 

3.

Прибирання та догляд пришкільних навчально – дослідних ділянок.

протягом року

вчитель біології,

 

4.

Розробити положення про чергування по школі, скласти графік , форми передачі чергування, результати висвітлювати у шкільній газеті.

протягом року

педагог - організатор

 

5.

Виховання в учнів дисциплінованості, організованості, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств, створення умов для розуміння учнями ролі праці у житті.

протягом року

класні керівники

 

6.

Проводити виховні заходи спрямовані на виховання в учнів свідомого ставлення до праці

протягом року

ЗВР, класні керівники

 

 

4. Родинно-сімейне

Мета : прищеплювати розвиток моральних почуттів, міцних переконань і потреби поводити себе згідно з  моральними нормами, прийнятими у суспільстві, виховання патріотизму, свідомої дисципліни  і організованості, громадянської та соціальної відповідальності, непримиренності до аморальних вчинків людей. Виховання всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних Умовах, реалізація її творчого потенціалу,формування у дітей моральних  цінностей з позицій добра, справедливості.

№ п\п

Зміст діяльності

строки

відповідальні

примітки

1

Прищеплювати учням навички культури поведінки в школі, класі, родині.

протягом року

класні керівники

 

2

Вивчення рівня розвитку класного колективу

вересень

класні керівники

 

3

Вивчення взаємин учнів між собою, з учителями, батьками.

грудень

класні керівники

 

4

Здійснення активних форм роботи:диспути; вікторини;тематичні вечори, спрямованих на формування в учнів рис загальнолюдської моралі.

протягом року

класні керівники

 

5

Проведення індивідуальної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці.

протягом року

класні керівники, соц. педагог

 

6

Розвиток особистості, сприймання себе:визначення вимог до зовнішнього вигляду учнів;оформлення школи, кабінетів до свят.

протягом року

рада школи

 

7

Прищеплювати учням культуру поведінки та спілкування під час уроків та позаурочний час.

протягом року

класні керівники

 

8

Виховання поваги до одиноких, літніх людей: Міжнародний день людей похилого віку.

01.10

класні керівники

 

9

День працівників освіти: святковий концерт, листівки вчителям

02.10

класні керівники

 

10

Волонтерська акція «Подаруй усмішку»

21.11

класні керівники, адміністрація

 

11

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

15.02

класні керівники, адміністрація

 

12

День волонтера

Грудень

Волонтерський загін

 

13

Свято Миколая (збір іграшок, одягу дітям сиротам, дітям з бідних сімей, переселенцям)

грудень

Волонтерський загін

 

14

Акція «Ветеран живе поруч», краєзнавчо-пошукова робота. Привітання дітей війни з днем захисника Вітчизни»

лютий

Волонтерський загін

 

15

Акція «Не будь байдужим» до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом»

березень

Волонтерський загін

 

16

Акція «Ми за європейську чистоту» (прибирання території)

квітень

Волонтерський загін

 

17

Акція «Грані добра»( перед 9 травня)

травень

Волонтерський загін

 

18

«Всім мамам присвячується» участь в концерті, присвяченому Дню Матері

травень

Волонтерський загін

 

19

«Кожна дитина повинна мати сім’ю». Акція до міжнародного дня сім’ї

травень

Волонтерський загін

 

20

День захисту дітей.

червень

Волонтерський загін

 

21

Залучати батьків до активної участі в шкільному житті. Запрошувати батьків на шкільні свята , виховні заходи.

 

Педагог-організатор

 

 

5. Екологічне виховання

Мета : формування екологічної культури особистості ,усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї, як за національне багатство, залучення вихованців до акти ної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

№ п\п

Зміст діяльності

строки

відповідальні

примітки

1

Виховувати в учнів любов до рідного краю, інтерес до вивчення застосування досвіду народу щодо використання і розумного ставлення до природи.

протягом року

класні керівники

 

2

Вчити учнів дотримуватись правил поведінки з природою в усіх видах суспільно – корисної діяльності, активізувати діяльність учнів щодо поліпшення природного середовища, формувати нетерпиме ставлення до людей , які завдають шкоди природі.

протягом року

класні керівники

 

3

Проведення виховних заходів, екскурсій екологічної тематики, участь в районних та Всеукраїнських конкурсах

протягом року

класні керівники, педагог - орган

 

4.

Догляд та робота на пришкільних навчально – дослідних ділянках.

протягом року

вчитель біології

 

5

Акція «Ми за європейську чистоту» (прибирання території)

квітень

Педагог-організатор

 

6

Трудові десанти, прибирання території, день юного натураліста

Вересень, жовтень, квітень, травень

Педагог-організатор, класні керівники

 

7

Акція «Озеленення класної кімнати»

жовтень

Класні керівники

 

8

Інформаційні хвилинки «Екологія впливає на майбутнє»

Листопад-грудень

Класні керівники

 

9

День Землі «Мюзікл «Екологічне асорті»

квітень

Пед.огранізатор,вчитель біології

 

10

Екологічна робота в пришкільному таборі

червень

Начальник табору

 

11

Навчальна практика та екскурсії

червень

Вчителі-предметники, класні керівники

 

      12

Проведення виховних годин на екологічну тематику

Протягом року

Класні керівники

 

 

 

6. Естетичне виховання

Мета: виховувати в молоді естетичні погляди , смаки, які  ґрунтуються на народній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, примножувати культурно – мистецьке надбання народу відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

№ п\п

Зміст діяльності

строки

відповідальні

примітки

1

Розвивати у дітей почуття прекрасного безпосередньо у процесі спілкування з природою, мистецтвом, у ході художньо – творчої діяльності.

пост.

класні керівники

 

2

Вивчення рідної мови, історії свого краю, народного побуту, національних традицій, звичаїв, обрядів, пісенного фольклору.

пост.

класні керівники

 

3

Залучати дітей до художньої самодіяльності, участі в гуртках.

пост.

кл кер. пед..огра

 

4

Участь у районному конкурсі  - фестивалі «Моє Придніпровя»

лютий

Пед.організатор

 

5.

Проведення та участь у шкільних святах.Виставка «Дари осені»

Протягом року

Пед.організатор

 

6

День працівників освіти

Жовтень

Пед.організатор

 

7

Осінній бал

Жовтень

Пед.організатор

 

8

Тиждень мистецтва

грудень

Пед.організатор

 

9

Свято Миколая

Грудень

Пед.організатор

 

10

Новий рік

грудень

Пед.організатор

 

11

День Святого Валентина

лютий

Пед.організатор

 

12

Міжнародний жіночий день

Лютий

Пед.організатор

 

13

Всесвітній день поезії

березень

Пед.організатор

 

             

 

ІV. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

№з/п

Зміст роботи

Термін вико­нання

Відпові­дальний

Контроль

Відмітка про виконання

1.

Проведення психолого-педагогічної діагностики:                                                          1.1 Домінуючих особистісних інтересів, здібностей, цілісних орієнтирів учнів, їх місця в шкільному колективі;                                                               1.2 Творчого й професійного потенціалу, індивідуального стилю діяльності педкадрів щодо організації виховних впливів на учнів;                           1.3 Можливостей оточуючого середовища (сім’ї, школи, мікрорайону) з метою покращення роботи школи;                                                                              1.4 Діагностика взаємовідносин у системі: керівник - учитель - учні - батьки.

Вересень

 

 

 

Педагог-організат.

Кл.керів.

Заст. директора

 

 

 

 

Анкети

 

 

 

 

2

Організація роботи циклового методичного об’єднання класних керівників 1-4 класів, класних керівників 5-11класів.

Протягом року

Голови МО 

 

Плани

 

 

3

Надання допомоги класним керівникам, які працюють 1, 2 роки з класним колективом.

Протягом року

 

Заст. ДиректораГолови МО

Протоколи МО

 

4

Робота з попередження правопорушень. Відвідування учнями занять.

Протягом року

 соціальний педагог

Нарада при директорові

 

5

Розвиток здібностей, врахування побажань учнів та організація змістовного дозвілля школярів. Планування виховної роботи з дітьми.

Протягом року

Педагог-організат. Заст.

Плани класних керівників

 

6

Організація життєдіяльності шкільного колективу, педагогічно цілеспрямована допомога органу учнівського самоврядування.

Протягом року

Педагог-організат.

 

 

 

7

Система виховних заходів (збори, лінійки, конференції, традиційні справи школи, походи, навчання активу, творчі звіти…).

Протягом року

Заст. директора

План роботи

 

8

Організаційні учнівські збори в класних колективах. Вибори активів, організація чергування в школі та класах.

Вересень

Класні керівники

Плани класних керівників

 

9

Вибори до шкільної ради

 

Вересень

Заст. директора  Радники

План роботи учнівського самоврядування

 

10

Підбиття підсумків роботи активів за семестр.

Грудень  Травень

Класні керівники

Плани роботи

 

11

Використання інтерактивних форм роботи.

Протягом року

Педагог-організат.

Заходи

 

12

Проведення під час виховних годин: анкет - скарбничок; аналізу  корисних справ;  творчих звітів.

Протягом року

Класні керівники,.

Плани роботи

 

13

Підсумкові лінійки, заохочення кращих учнів, лідерів, організаторів.

Протягом року

Заст. директора

Лінійка

 

14

Вироблення разом з учнями правил, принципів взаємовідносин у шкільному колективі на основі Статуту.

Протягом року

Заст. директора

Правила

 

15

Профілактика правопорушень:

15.1. Скоординувати діяльність педколективу, батьків, громадськості з даного питання.

15.2. Контроль за здійсненням всеобучу.

15.3. Здійснити координацію роботи вчителів, класних керівників, психолога, педагога-організатора, медсестри з профілактики правопорушень і захворювань.

Протягом року

Класнікерівники Педагог-організат. Практ. психолог

Заст. директора

Нарада при директорі

 

Плани роботи

 

16

Організувати зустрічі зі спеціалістами ЦРЛ, юстиції, служби у справах дітей, дільничним інспектором міліції.

 

 

Протягом року

Заст. директора

Практ. психолог

Заходи

 

             
 

 

V. СПІВРОБІТНИЦТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї,

ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З МЕТОЮ

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ

№з/п

Зміст роботи

Термін вико­нання

Відпові­дальний

Контроль

Відмітка про виконання

1.

Вивчення умов сімейного виховання школярів, соціально-професійного стану батьків.

Протягом року

Соціальний педагог,класні керівники

кл.журнал

 

2.

Вивчення соціально-культурного становища у мікрорайоні: а) можливостей позашкільних установ та організації позаурочної діяльності школярів; б) наявність і характер неформальних об’єднань молоді; в) наявність кримінальних осередків.

Вересень-жовтень

Соціальний педагог,  класні керівники

Нарада при директорі

 

3.

Аналіз результатів діагностики, визначення форм взаємодії школи із сім’єю й  громадськістю.

Жовтень

Заступник

Нарада при директорі

 

4.

Проведення батьківських зборів в класних колективах «Перспективи розвитку школи і сім’ї у національно-патріотичному вихованні дітей в сучасних умовах».

Вересень

Класні керівники

Протоколи

 

5.

Організація спільної діяльності школи й сім’ї з учнями, які потребують підвищеної уваги.

Постійно

Соціальний педагог

План інди-відуальної роботи

 

6.

Проведення відкритих уроків для батьків, зустрічей батьків з учителями-предметниками, вихователями, класними керівниками, адміністрацією школи.

Постійно

Адмін. школи

 

 

7.

Залучення батьків до: - участі в загальношкільних, класних, позаурочних заходах, проведення творчих зустрічей та ін; - роботи гуртків, секцій, об’єднань за інтересами.

Протягом року

Класні керівники Керівники гуртків

 

 

8.

Оцінка батьками діяльності школи з навчання і виховання учнів.

1 раз на рік

Адмін. школи

Анкета

 

 

VІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№з/п

Зміст та завдання роботи

Термін вико­нання

Відпові­дальний

Кон­троль

Відмітка про вико­нання

1.

Проведення наради-інструктажу для класних керівників з питань планування виховної роботи з учнями класу.

Серпень-вересень

Адмін. школи

Нарада Засідання МО

 

2.

З урахуванням результатів діагностування, анкетування класних керівників скласти план МО класних керівників.

Серпень-вересень

Голови МО

 

Плани МО

 

3.

Провести індивідуальні консультації з класними керівниками з питань планування роботи.

Вересень

Заступник директора, голова МО

 

 

4.

Розробити систему індивідуальної та колективної роботи з учнями, схильними до правопорушень.

вересень-жовтень

Соціальний педагог    Класний керівник Педагог-організатор

План

 

5.

Розробка методичних матеріалів з досвіду роботи класних керівників.

Протягом року

Керівники МО

Метод. матеріали

 

6.

Постійно інформувати педагогічний колектив про новинки методичної літератури з проблем виховання.

Протягом року

Адмін. школи, педагог-організатор, голови МО, бібліотекар

Ін форм. бюлетні

 

7.

Надання методичної допомоги класним керівникам, які мають невеликий досвід роботи.

Впровадження у практику передового педагогічної досвіду класних керівників, які мають вищу кваліфікаційну категорію, педзвання.

Протягом року

Адмін. школи, педагог-організатор, голови МО

 

Виступи на МО  Метод. розробки

 

 

VІІ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Відповідальні: соціальний педагог, педагог-організатор, класні керівники.

 

Зміст та завдання роботи

Термін виконання

Контроль

Відмітка про виконання

 1.  

 

Провести цикл бесід про дотримання режиму школяра і особистої гігієни.

вересень-жовтень

Батьк.збори

 

 1.  

Виявити дітей з високими інтелектуальними можливостями, які мають труднощі у соціальній адаптації і провести індивідуальну роботу з ними.

I семестр

Анкети

 

 1.  

 

Проводити роботу по створенню сприятливого психологічного клімату в школі: а) оптимізувати форми спілкування в педагогічному колективі (тренінг спілкування вчителів); б) сприяти покращенню форм спілкування педагогів з дітьми;           в) консультування педагогів з широкого кола питань.

Протягом навчального року

Інд. консульт.

 

 1.  

Сприяти проведенню лекторіїв для батьків.

За планом

Збори

 

 1.  

Організувати консультації для батьків із запрошенням лікарів, юристів, психологів.

Протягом року

Збори

 

 1.  

Участь у батьківських зборах.

Протягом року

Збори

 

 1.  

Провести цикл бесід з метою профілактики правопорушень, з профілактики наркоманії та алкоголізму.

Протягом року

Вих.години, анкетування, акції

 

 1.  

Постійно підтримувати зв’язок з медичними установами, дільничим інспектором, службою у справах дітей.

Протягом року

Лекції, зустрічі в учнівських та батьківських колективах

 

 1.  

Брати участь у роботі засідань МО класних керівників.

Протягом року

Засідання МО

 

 1.  

Обговорити питання з батьками та класними керівниками: «Як допомогти дитині краще адаптуватися до шкільного навчання в 1, 5,10 класах»; «Обдарована дитина:  особливий підхід»; «Проблеми підліткового віку: відповідальність»; «Статево-рольова ідентифікація, або як виховувати хлопчика і дівчинку» та ін.

Протягом року

Збори

 

 

 1.  

Контроль за учнями, які потребують особливої уваги.

Протягом року

Інд. консулат.

 

 1.  

Відвідувати родини учнів, які схильні до пропусків занять та правопорушень.

За потребою

Акти обстежень

 

 1.  

Систематично проводити консультування: а) індивідуальні та групові консультації для батьків та вчителів з широкого кола питань;б) індивідуальні консультації для учнів початкової школи;в) індивідуальне консультування учнів середнього шкільного віку;г) індивідуальне консультування старшокласників;д) групове консультування старшокласників.

Протягом року

План

 

 1.  

Робота з питань профорієнтації

Протягом року

План

 

 1.  

Переглянути списки дітей сиріт, напівсиріт, з багатодітних сімей, з неблагополучних сімей, дітей-інвалідів та тих, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Вересень

Списки

 

 1.  

Систематично проводити рейди-перевірки по виконанню Статуту школи.

Протягом року

Рейди

 

 1.  

Організувати телефон та пошту довіри.

Протягом року

 

 

 1.  

Складання психолого-педагогічних карток школяра:

а) проведення систематичного спостереження за дітьми;

б) діагностика окремих рис індивідуальності школярів (мотивів навчання, пізнавальних здібностей, моральних рис характеру тощо)

Протягом  навчального року

Карто­тека

 

 1.  

Серед дітей середнього віку провести наступні діагностики інтелекту:а) вивчення пам’яті;б) вивчення уваги (розподіл, концентрація, стійкість уваги);в) дослідження рівня інтелекту (мислення: гнучкість, критичність, швидкість)

Протягом  навчального року

Анкету­вання

 

 1.  

Провести вивчення особливостей учнів 5 класів: їх інтересів, здібностей, нахилів, з метою забезпечення індивідуального підходу в процесі виховної роботи, допомогти в особистісному самовизначенні (Карта інтересів)

I чверть

Анкету­вання

 

 1.  

Створити електронні банки діагностичних методик вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх пізнавальних можливостей.

Протягом року

Банк даних

 

 1.  

Професійне консультування старшокласників:

а) взяти участь в організації і проведенні диспуту для старшокласників на тему: «Ціннісні орієнтації і ставлення сучасної молоді до понять громадянин України, патріот, відчуття національності, відношення до мови»

б) спільні заходи з районним центром зайнятості.

Січень-лютий

 

 

За спільним графіком

План

 

 1.  

Організувати роботу скриньки довіри.

Протягом року

 

 

 1.  

Впровадження через батьківську та педагогічну громадськість положень, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про навчально-виховний заклад», Концепцію національно-патріотичного виховання

Протягом навчального року

Збори

 

 1.  

Перегляд картотеки і всієї наявної документації учнів та їх сімей, які потребують особливої уваги, узгодження дій зі службами у справах неповнолітніх

Вересень

Картоте­ка План

 

               
 

VIII. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

№з/п

Зміст та завдання роботи

Термін виконання

Відпові­дальний

Контроль

Відмітка про виконання

1.

Продовжити через батьківську та педагогічну громадськість впроваджувати положення законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»; державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепцію національно-патріотичного виховання

Протягом року

Адмін. школи

Класні керівники Практ. психолог

 

Збори

 

2.

Перегляд картотеки і всієї наявної документації учнів та їх сімей, які потребують особливої уваги. Узгодження дій зі службами у справах неповнолітніх.

Вересень

Соц.педагог

План

 

3.

Провести місячник морально-правових знань із залученням спеціалістів.

Грудень

Педагог-організатор Класні керівники

План

 

4.

Проводити рейди за участю громадської інспекції, батьківського комітету школи, членів ради профілактики.

Протягом року

Батьківські комітети  Рада профілак­тики

План

 

5.

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

Вересень-квітень

Педагог-організатор

План

 

6

Провести батьківські збори з участю працівників міліції, юстиції з теми «Відповідальність батьків за виховання дітей».

Жовтень

Класні керівники Соціальний педагог

План

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. План роботи шкільного батьківського комітету

Зміст роботи

Термін виконання

відповідальний

Примітка

1.

1  засідання:

- про підсумки роботи за 2015-16 н.р.;

- ознайомлення з Положенням про батьківські комітети;

- питання шкільної форми;

-   про організацію харчування учнів у школі;

-   про роботу шкільних  гуртків за інтересами  та позашкільних закладів;

вересень

Директор,

Заступник директора,

Педагог-організатор

 

2.

 1. засідання:

-стан відвідування учнями школи;сприяння батьків у боротьбі з пропусками школярів без поважних причин;

-підготовка та проведення дитячих ранків;

-організація відпочинку дітей на канікулах;

- про адаптацію учнів 1-их та 5-тих  класів до навчально-виховного процесу;

-

грудень

Директор

Заступник директора

Голова батьківського комітету

 

3

 1. засідання:

-стан підготовки до державної підсумкової атестації;

- організація оздоровлення учнів під час літніх канікул;

- про організацію роботи  з профілактики  правопорушень та правової освіти серед  учнів, попередження  всіх  форм насильства над дітьми;

- Організація роботи з благоустрою, озеленення шкільної території

квітень

Директор

Заступник

Директора

Соціальний педагог

Педагог-організатор

Голова батьківського комітету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. План роботи учнівського самоврядування

План роботи ради школи

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Вибори учнівського самоврядування, формування ради школи (8-11 класи)

вересень

2.

Засідання волонтерського загону «Щире серце»

вересень

3.

Підготовка та святкування Дня працівників освіти

вересень

4.

Рейд-перевірка санітарного стану навчальних кабінетів

Вересень

5.

Акція «Чисте подвір’я – чиста Земля»

вересень

6.

Поновити куточок прав дитини

вересень

7.

Проведення Міжнародного дня Миру

Вересень

8.

Підготовка до місячнику бібліотек

Вересень-жовтень

9.

Проведення свята осені

Підготовка до свята «День Захисника України»

жовтень

10.

Проведення заходів до місячника правових знань

листопад

11.

Рейд «Зовнішній вигляд учнів»

листопад

12.

Підготовка свят за планом школи

листопад-грудень

13.

Засідання ради школи «Підготовка до новорічних свят та канікул»

грудень

 

14.

Підготовка до Дня Соборності України

січень

15.

Засідання ради школи:

лютий

16.

Підготовка до свят в лютому-березні

Лютий

17.

Проведення естафети пам’яті

Лютий

18.

Рейд перевірка стану підручників

Лютий

19.

Організація дозвілля на канікулах

Березень

20.

Рейд перевірки стану відвідування школи

Березень

21.

Підготовка до Дня пам’яті загиблих на ЧАЕС

Квітень

22.

Підготовка до Дня Перемоги

Квітень-травень

23

Озеленення шкільного двору

травень

24.

Підготовка до Дня захисту дітей

Червень

25.

Аналіз діяльності за 1 семестр

червень

Штаб «Дисципліна і порядок»

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Контроль за зовнішнім виглядом учнів

щоденно

2.

Контроль за чергуванням в класі після 2-го і останнього уроку

щоденно

3.

Виявлення учнів, які порушують поведінку на уроках та на перерві

щоденно

4.

Проведення санітарних п’ятниць

1 раз на міясць

5.

Операція «Урок» виявлення учнів, які пропускають школу без поважних причин»

щомісяця

6.

Звіт перед радою учнів

щочверті

Штаб «Творчі справи»

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Організація змістовного дозвілля дітей

 

2.

Залучення дітей до підготовки та проведення культосвітніх, розважальних програм

 

3.

Свято першого дзвоника

вересень

4.

Підготовка молодіжної просвітницької акції «Марш миру»

вересень

5.

День партизанської слави

вересень

6.

Виставка «Дари осені»

Жовтень

7.

День працівників освіти

Жовтень

8.

Інтелектуальна гра «Що?Де?Коли?»

Жовтень

9.

День українського козацтва

Жовтень

10.

Акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

Жовтень

11.

Свято врожаю

Жовтень

12.

День визволення України

Жовтень

13.

Виставка плакатів і малюнків «Наші права»

Листопад

14.

Акція «16 днів проти насильства»

Листопад

15.

Волонтерська акція «Подаруй усмішку»

Листопад

16.

Шкільна лінійка «СНІД – проблема всього людства»

Грудень

17.

День вшанування пам’яті жертв Голодомору»

Листопад

18.

День Збройних сил України

Грудень

19.

День ліквідатора

Грудень

20.

Свято Миколая

Грудень

22.

Новий рік

грудень

 

Штаб «Юнпрес»

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Випуск шкільної газети

1 раз на чверть

2.

Оформлення, поновлення шкільних стендів

постійно

3.

Проведення конкурсів на кращу стінгазету про клас

листопад

4.

Випуск стіннівок до різних свят:

 • День українського козацтва
 • Свято врожаю
 • День визволення України
 • Права дитини
 • День сільського працівника
 • Снід
 • День збройних сил України
 • Свято Миколая
 • Новий рік

 

14.10

18.10

24.10

10.11

17.11

01.12

06.12

19.12

26.12

5.

Висвітлення життя школи на шкільних сайтах

постійно

Штаб «Спортсмен»

 

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Проведення ранкової зарядки

щодня

2.

Проведення Дня здоров’я

вересень, квітень

3.

Спортивні естафети

Протягом року

4.

Тижні олімпійського руху

Протягом року

5.

Конкурси малюнків про спорт та здоров’я

Протягом року

Штаб навчання

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Акція «Літера «Н» у класному журналі

щомісяці

2.

Контроль за наявністю в учнів підручників, щоденників, зошитів.

щомісяця

3.

Консультація учнів, які відстають у навчанні

щодня

4.

Перевірка успішності за семестр

Кожен семестр

 

 

ХІ. План роботи піклувальної ради в школі

№п.п.

Порядок денний

 

Дата

Відповідальні

         1

1. Про організацію харчування учнів у 2016 – 2017 н.р.

2. Про розподіл обов’язків між членами піклувальної ради.

3. Про залучення коштів та батьківський фонд

вересень

Голова піклувальної ради

2

1. Про придбання новорічних подарунків учням школи і організацію свята Новорічної ялинки.

2.Про стан і завдання з профілактики правопорушень.

грудень

Голова піклувальної ради

3

 1. Про придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт.
 2. Про умови успішного розвитку дитини в школі.

березень

Голова піклувальної ради

4

 1. Про організацію оздоровлення і літнього відпочинку учнів школи.
 2. Про підготовку школи до нового навчального року.

травень

Голова піклувальної ради