Университет ШАГ

ОКНЗ "Софіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів"

 

Яндекс цитирования

Омбудсмен

 

                     

Знайте, що усі ми рівні

Від народження в правах,

Що Людина – змалку вільна,

Наче в небі синій птах.

Треба дітям всього світу

Не сваритись, а дружити,

I за правилами чітко

По закону треба жити!

 

 

 

 

 

 

Дитячий омбудсмен - це громадський представник прав дітей в місцевій владі, а також в державних органах - всюди, де потрібно захищати права дітей.

 

 

Що може дитячий омбудсмен?

 

За допомогою омбудсмена захисту прав дітей у багатьох країнах діти вперше отримали можливість самостійно подавати скарги про порушення їх прав. Серед низки проблем, з якими працює омбудсмен при розгляді індивідуальних скарг, виділяються такі:
• погане ставлення до дитини в сім'ї;
• всі види насильства;
• проблеми в школі;
• дискримінація дітей;
• проблеми, що виникли в результаті розлучення батьків;
• відсутність або обмеженість доступу до засобів масової інформації,
• проблеми дітей, що живуть у закладах опіки або знаходяться в конфлікті з

 

Тож, якщо у вас є проблеми ви можете звернутись за допомогою в правовий дитячий цент підтримки "НАДІЯ".

 

 

Положення про уповноваженого з прав дітей.

Загальні положення.

1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

II. Мета та основні завдання Уповноваженого.

1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. Основні завдання Уповноваженого:-  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м. Вінниці;-  підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;-  моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;-  вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей;-  надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

III. Порядок визначення Уповноваженого.

1. Уповноважені визначаються шляхом відкритого конкурсу письмових робіт та презентації програм діяльності Уповно­важених.

2. Умови проведення конкурсу.Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років. Конкурс про­водиться в два етапи.

3.  Першій етап конкурсу проводиться у формі письмових робіт в  школі. Тема роботи оголошується разом з початком конкурсу за 20 днів до підведення підсумків 1 етапу.

4. Другий етап конкурсу проводиться у вигляді презентацій програм Уповно­важених, публічних виступів, рольових ігор, дебатів тощо.

5. Журі конкурсу визначає терміни проведення конкурсу, теми письмових робіт, презентацій, публічних виступів конкурсантів, рольових ігор та дебатів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможців кожного етапу конкурсу. Переможці визначаються з урахуванням ґендерного підходу.

IV. Права і обов'язки Уповноваженого.

1. Уповноважений  проводить свою роботу  згідно наказу по школі

2. Уповноважений має право:

3. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

4.2.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

4.2.3. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав;

4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами у школі з роз'яснювально-інформативними доповідями;

5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

6.    Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташованіуу школі скриньку звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів;

7.    Звертатись до виконавчого комітету сільської ради, відділів та управлінь, депутатів районної ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів.

 Обов'язки Уповноваженого

Уповноважений зобов'язаний:

1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

V. Набуття та припинення повноважень.

1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 17 років, яка навчається у школі, виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір.

2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення відкритого конкурсу за письмовою згодою батьків.

3 Набуття повноважень, починаються з моменту оголошен­ня переможців останнього етапу конкурсу.

4. Припинення повноважень. Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення сімнадцяти років.